Completed papers 

Türkiye’de uzun-dönem büyüme ve yapısal reformlar KİTAP BÖLÜMÜ
Title in English: Long-run growth and structural reforms in Turkey

Published papers 

Neoklasik İktisat KİTAP BÖLÜMÜ
In: Ö. F. Çolak (Ed.) İktisat Felsefesi (pp. 347-386). Efil Yayınevi, 2023
Title in English: Neoclassical Economics

Genel Denge Analizinin Metodolojik Sorunları: Bir Kuram Değerlendirme Denemesi KİTAP BÖLÜMÜ
In: D. Güler Aydın (Ed.) İktisat Metodolojisi. (pp. 281-334). Nobel Akademik Yayıncılık, 2021
Title in English: The Methodological Problems of General Equilibrium Analysis: An Essay in Theory Appraisal

Genel Denge Analizinde Sıçramalar ve Süreklilik: Bir Evrimsel Epistemoloji Denemesi
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(4), 38-64, 2021 Asos İndeks
Title in English: Punctuations and Continuity in General Equilibrium Analysis: An Essay in Evolutionary Epistemology 

Türkiye’de Teknolojik İlerleme, Beşeri Sermaye ve Yerli Üretim: Yenilikçiliğimiz, Taklitçiliğimiz, Geleceğimiz KİTAP BÖLÜMÜ
In: M. Tiryakioğlu (Ed.) Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi (pp. 233-240). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021
Title in English: Technological Progress, Human Capital and Domestic Production in Turkey: Our Innovativeness, Our Imitativeness, Our Future

Nüfus Politikalarının Refah ve Büyüme Maliyetleri: Genel Denge Çözümlemesine Dayalı Yeni Bulgular
Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, 651(Mart), 9-44, 2020 TrDizin
Title in English: Welfare and Growth Costs of Population Policies: New Findings based on General Equilibrium Analysis

Türkiye’de Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Etkililiği: 1990-2016 Dönemi için Model-Temelli Bulgular KİTAP BÖLÜMÜ
In: D. Güler Aydın, D. Başar Dikmen, & S. Öztürk (Eds.) Yeniliğin Ekonomi Politiği (pp. 187-210). Gazi Kitabevi, 2020
Title in English: Effectiveness of R&D Spending in Turkey: Model-Based Evidence for the 1990-2016 Period

Büyüme-Gelişme Kuramları ve İktisadi Tarih: Yanılgı, Yakınsama, Arayış KİTAP BÖLÜMÜ
In: H. Özel, & D. Güler Aydın (Eds.) İktisat ve Tarih (pp. 75-117). Siyasal Kitabevi, 2020
Title in English: Growth-Development Theories and Economic History: Delusion, Convergence, Quest

Nüfus Politikaları, Toplumsal Refah ve İktisadi Kalkınma Süreci KİTAP BÖLÜMÜ
In: M. Tiryakioğlu (Ed.) Devletle Kalkınma: Fikret Şenses’e Armağan (pp. 145-185). İletişim Yayınları, 2020
Title in English: Population Policies, Social Welfare and the Process of Economic Development

Kuramdaki Biçimsellik ve Yöntembilimdeki Çoğulculuk KİTAP BÖLÜMÜ
In: H. Mıhcı (Ed.) İktisada Dokunmak: İbrahim Tanyeri’ye Armağan (pp. 121-150). Phoenix Yayınevi, 2011
Title in English: Formalism in Theory and Plurality in Methodology 

Ulusların Zenginliği ve Yoksulluğu KİTAP BÖLÜMÜ
In: F. Başkaya, & A. Ördek (Eds.) Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü: Eleştirel bir Giriş (pp. 1197-1217). Özgür Üniversite Kitaplığı, 2008
Title in English: The Wealth and Poverty of Nations

Other publications 

Bitmeyen Tartışma: “En az üç çocuk!”
İktisat ve Toplum Dergisi, 12(139), 65-70, 2022
Title in English: The Endless Debate: "At least three children!"

Türkiye’de Ekonomi Politikaları: Anaakım İktisat, Kısa-Dönem ve Uzun-Dönem Arasındaki Ayrımlar ve Modellerimiz Üzerine
İktisat ve Toplum Dergisi, 12(136), 89-105, 2022
Title in English: Economic Policies in Turkey: On Mainstream Economics, the Differences between the Short-Run and Long-Run, and Our Models

Ankara'da Kent Yoksulluğu (with Derya Güler Aydın, Selcen Öztürk, Onur Yeni & İsmail Çakmak)
İstanbul: Raoul Wallenberg Institute, 2020
Title in English: Urban Poverty in Ankara

Otoriterleşme, Yönetişim ve Yolsuzluk
İktisat ve Toplum Dergisi, 10(120), 84-91, 2020
Title in English: Authoritarianism, Governance and Corruption

COVID-19 Salgını, Reel Etkiler ve İşsizlik
İktisat ve Toplum Dergisi, 10(116), 26-34, 2020
Title in English: The COVID-19 Pandemic, Real Impacts and Unemployment

Ülkelerin sosyal mesafe kurallarına uyumları ölçülebilir mi? (with Ayça Tekin-Koru)
Sarkaç (Bilim Akademisi), 2020
Title in English: Is it possible to measure countries' compliance with social distancing rules?

21. Yüzyılda (İktisat) Politika(sı)
İktisat ve Toplum Dergisi, 6(63), 40-46, 2016
Title in English: (Economic) Policy in the 21st Century

Doğurganlık Kararları, Akılcı Seçim ve Türkiye’de Nüfus Politikası
In: Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı Tebliği Metinleri Kitabı, (pp. 1-20), Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2016
Title in English: Fertility Decisions, Rational Choice and Population Policy in Turkey

Türkiye'de Sosyal İlerleme
TEPAV Değerlendirme Notu, 2015
Title in English: Social Progress in Turkey

Yoksa Erdoğan haklı mı? Faiz neden enflasyon sonuç mu?
Açık Ekonomi, 2015
Title in English: Or, is Erdogan right? Is the interest rate the cause, and the inflation rate the outcome?

Türkiye’de Sosyal İlerleme ve Sosyal Politika: Bazı Gözlemler
TOBB-ETÜ SPM Platform Notu, 2014
Title in English: Social Progress and Social Policy in Turkey: Some Observations

En az üç çocuk?!
Yurt ve Dünya Dergisi, 4, 1-9, 2012
Title in English: At least three children?!